privacy statement

thermieq heeft vanaf haar oprichting in haar leveringsvoorwaarden een geheimhoudingsgarantie opgenomen voor zowel persoonlijke als zakelijke data.

Anno 2018 verwelkomen en steunen wij de AVG en zullen we alles blijven doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt om zorgvuldig om te gaan met door klanten, leveranciers of medewerkers aan ons toevertrouwde persoonlijke én zakelijke data. Dit alles in lijn met de spelregels van de AVG. Daartoe tekenen onze medewerkers en freelancers voor geheimhoudingsplicht en zorgvuldige omgang met persoonlijke én zakelijke data. Ook zien wij erop toe dat leveranciers van door ons gebruikte softwaretools werken binnen de wettelijke spelregels van de AVG en dat zij dat bevestigen in hun privacy statement en/of verwerkersovereenkomst.

Dit privacy statement vormt een aanvulling op onze bestaande overeenkomsten. Indien er sprake mocht zijn van tegenstrijdigheid in afspraken dan prevaleert dit privacy statement.

Praktische informatie:

  1. Een actuele data matrix zal ter inzage op ons kantoor liggen.
  2. thermieq verzamelt en bewaart alleen die data die nodig is om ons werk uit te oefenen, en/of die nodig is om aan bestaande wet- en regelgeving, zoals wettelijke bewaartermijnen, te voldoen.
  3. Een data eigenaar heeft het recht om thermieq te verzoeken persoonlijke en/of zakelijke data te corrigeren of te verwijderen. Verzoeken daartoe graag per mail naar info@thermieq.nl. Voor zover dat niet in strijd is met wet- en regelgeving, voldoet thermieq aan die wens.
  4. Bij beëindiging van de samenwerking bewaart thermieq alleen die data die vanwege wet- en regelgeving bewaard moet worden. Op verzoek draagt thermieq die data, met de eventuele bewaarplicht, graag aan de data eigenaar over, in een vorm naar keuze, voor zover die beschikbaar is.
  5. Eventuele bezwaren over datagebruik door vertegenwoordigers van thermieq ontvangen wij graag op info@thermieq.nl.
  6. Tot slot kunnen klachten over datagebruik ingediend worden bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

De AVG in een notendop
De AVG is niet een overzichtelijk document wat je even makkelijk wegleest. Daarom heeft thermieq een handig en beknopt overzicht gemaakt met de belangrijkste highlights. Lees onze samenvatting van de AVG zodat je op hoofdlijnen weet wat de AVG regelt.

Lees hier De Handleiding AVG van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (januari 2018, 100 pagina’s).